Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych przez WYSOCZAŃSKI Grzegorz Wysoczański oraz Wysoczański Transport - Logistyka Sp. z o.o.

Wersja obowiązująca od dnia 10.06.2021 r.

 1. Cena frachtu zawiera wszystkie koszty i opłaty drogowe (all in). Do ceny dolicza się podatek VAT w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującym stanem prawnym.
 2. Płatność za wykonane przez nas usługi następuje bezwarunkowo przelewem w terminie 30 dni od wykonania usługi transportowej.
 3. Wolne od opłat postojowych są pierwsze 24 godziny przy załadunku i rozładunku oraz soboty, niedziele i dni świąteczne, a także postój na granicach i w czasie oczekiwania w Urzędzie Celnym. Poza tym postój jest płatny 200 € za każdą rozpoczętą dobę.
 4. W przypadku anulowania lub rezygnacji ze zlecenia przez zleceniodawcę w dniu załadunku, zastrzegamy sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 50% frachtu brutto.
 5. W przypadku wykonywania drogowego transportu międzynarodowego WYSOCZAŃSKI Grzegorz Wysoczański lub Wysoczański Transport - Logistyka Sp. z o.o. przyjmuje na siebie prawa i obowiązki przewoźnika umownego, na zasadach przewidzianych w Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) z dnia 19.05.1956 r. (Dz.U. z 1962 r., Nr 49, poz.238 ze zm. ) i ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie usługi wyłącznie na zasadach określonych dla przewoźnika międzynarodowego w Konwencji CMR.
 6. W przypadku wykonywania spedycji czy drogowego transportu krajowego WYSOCZAŃSKI Grzegorz Wysoczański lub Wysoczański Transport - Logistyka Sp. z o.o. odpowiada za przesyłkę na zasadach określonych w Prawie Przewozowym.
 7. W przypadku gdy WYSOCZAŃSKI Grzegorz Wysoczański lub Wysoczański Transport - Logistyka Sp. z o.o. nie wskaże terminu dostawy na piśmie, zobowiązany jest dostarczyć towar w rozsądnym terminie.
 8. Zleceniodawca nie może dokonywać potrącenia swoich wierzytelności z wierzytelnością dla WYSOCZAŃSKI Grzegorz Wysoczański lub Wysoczański Transport - Logistyka Sp. z o.o.
 9. W przypadku nienależytego wykonania umowy przez WYSOCZAŃSKI Grzegorz Wysoczański lub Wysoczański Transport - Logistyka Sp. z o.o., zleceniodawcy przysługuje odszkodowanie przewidziane w Konwencji CMR, prawie przewozowym lub w innych aktach prawnych mających zastosowanie. Wyłączone jest żądanie wobec WYSOCZAŃSKI Grzegorz Wysoczański lub Wysoczański Transport - Logistyka Sp. z o.o. jakichkolwiek kar umownych.
 10. W zakresie relacji ze Zleceniodawcą obowiązuje prawo polskie i jurysdykcja polska.
 11. Wszelkie spory dotyczące realizacji powierzonych nam zleceń rozpatrywane będą przez właściwy funkcjonalnie Sąd Rejonowy w Sieradzu, Krośnie, Gorzowie Wielkopolskim lub Siedlcach, a w przypadku sądu okręgowego sądem właściwym miejscowo będzie Sąd Okręgowy w Białymstoku albo Sąd Okręgowy w Rzeszowie.

Ściągnij wersje archiwalne

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych przez WYSOCZAŃSKI Grzegorz Wysoczański - 02.12.2019 (.pdf)
lub

102603

Wykonane zlecenia

3222

Zadowoleni klienci

8551

Przepracowane dni

51302

Wypite kawy